About Us

We Are Professional

เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทยอินเตอร์โซล จำกัด เป็นผู้นำด้านบริการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่ การวิเคราะห์ กระบวนการทางธุรกิจของลูกค้า จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการปรับให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และวัฒนธรรมการทำงานในแต่ละองค์กร ดำเนินการทดสอบ อบรมการใช้งานและส่งมอบระบบสารสนเทศจนประสบความสำเร็จ รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริการหลังการขาย จึงเป็นการบริหารโครงการที่ครบวงจร และสมบูรณ์แบบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจสู่การแข่งขันในระดับโลก ด้วยทีมงานคนไทยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญ เสริมความแข่งแกร่งให้กับบริษัท

จุดมุ่งหมายของบริษัทไทยอินเตอร์โซล จำกัด คือ การสร้างพันธมิตรธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาว เราจึงนำเสนอบริการที่ดี รวดเร็ว และช่วยเหลือด้านการจัดการธุรกิจของลูกค้า เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่เรามุ่งสร้างความสำเร็จร่วมไปด้วยกัน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างพันธมิตรธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาว

พันธกิจ

พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

มุ่งพัฒนาการบริหาร ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคม

สร้างองค์กรแห่งความเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้ก้าวสู่ระดับสากล

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ